DISCLAIMER

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties. Mocht u via deze website wel de mogelijkheid vinden om verplichtingen met ons aan te gaan, lees dan onze algemene leveringsvoorwaarden.

Functioneren van deze website
TCR Plastics stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor TCR Plastics een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website ten allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. TCR Plastics vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
TCR Plastics stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor TCR Plastics de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCR Plastics worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. TCR Plastics geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

PRIVACY STATEMENT

Ons privacybeleid
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een “ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op de website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw adres en telefoonnummer verwerkt. Deze persoongegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden. Verder wordt, om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden, op de homepage een ‘cookie’ gebruikt, een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw eigen computer wordt bewaard. In dit ‘cookie’ worden geen persoonsgegevens opgeslagen.Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van organisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit kosteloos aan ons kenbaar maken door een verzoek te sturen naar TCR Plastics. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar TCR Plastics.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.